REGULAMIN

1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia usługi. Złożenie podpisu na dowodzie przyjęcia sprzętu do naprawy oznacza zapoznanie się oraz akceptację zawartych w nim warunków.

2. Odbiór sprzętu po naprawie następuje po zwrocie dowodu przyjęcia sprzętu do naprawy bądź po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Serwis czipserwis.pl wykonuje jedynie naprawy pogwarancyjne. Sprzęt objęty gwarancją producenta traci ją w przypadku konieczności demontażu urządzenia.

4. Serwis czipserwis.pl naprawia tylko i wyłącznie usterki zgłoszone przez Klienta, w momencie oddania sprzętu do naprawy.

W przypadku ujawnienia się innych problemów serwis ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys, informując uprzednio o tym Klienta.

5. Serwis czipserwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę żadnych danych pozostawionych na dysku przez użytkownika.

6. Serwis czipserwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania usługi serwisowej.

7. Gwarancja udzielana jest na okres od 3 miesięcy do 1 roku (czas gwarancji uzależniony jest od producenta części zamiennych), od momentu odebrania sprzętu przez zleceniodawcę. Gwarancja obejmuje wyłącznie elementy będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku wykonania czyszczenia i konserwacji urządzenia po zalaniu/zawilgoceniu. Uszkodzenia mechaniczne i fizyczne, niewłaściwa eksploatacja sprzętu oraz ingerencja osób nieautoryzowanych przez serwis czipserwis.pl powoduje utratę gwarancji. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania.

W przypadku nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego zostanie pobrana opłata w wysokości 30 zł jako pokrycie kosztów sprawdzenia sprzętu. W sytuacji uznania gwarancji zostaje ona wydłużona o czas pobytu sprzętu w serwisie.

8. Serwis czipserwis.pl ma prawo prosić zleceniodawcę o zaliczkę na poczet wymienianych części. Po wykonaniu naprawy zaliczka zostanie ujęta w końcowych kosztach naprawy. W sytuacji braku możliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie serwisu zaliczka zostanie zwrócona zleceniodawcy.

9. W przypadku rezygnacji z naprawy po uprzednio wyrażonej zgodzie Klient ponosi koszty diagnozy usterki w wysokości 30 zł.

10. Serwis czipserwis.pl ma maksymalnie 14 dni roboczych na wykonanie naprawy, czas ten może zostać wydłużony o 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów, niezbędnych do ukończenia naprawy, oraz usterek nietypowych.

11. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści.

12. Ceny wszystkich usług umieszczonych na stronie www.czipserwis.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena widoczna na stronie w chwili zlecenia usługi serwisowej jest wiążąca dla obydwu stron. Ceny widoczne na stronie czipserwis.pl nie zawierają kosztów części serwisowych. Serwis czipserwis.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych usług do oferty serwisu oraz do przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie serwisu.

13. Klient zobowiązany jest, do odbioru sprzętu w ciągu 7 dni od czasu powiadomienia go o zakończeniu naprawy. 
Po upływie 3 miesięcy od zakończenia naprawy lub diagnozy nieodebrany sprzęt zostanie przekazany do depozytu sądowego (art. 467. kc.).

14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla potrzeb wykonania naprawy przez serwis czipserwis.pl. na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.